Algemene Voorwaarden Unexpected Journey

Breda University of Applied Sciences

 

Elk jaar verwelkomt de organisatie van Unexpected Journey nieuwe studenten. Om de studenten kennis te laten maken met de stad Breda, Breda University of Applied Sciences en hun medestudenten, organiseert de organisatie van Unexpected Journey vele verschillende activiteiten. Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt voor de introductieweek voor de opleidingen van de domeinen Tourism en Leisure & Events.

Indien je deelneemt aan de introductieweek Unexpected Journey 2021 van Breda University of Applied Sciences gelden deze algemene voorwaarden. Door het invullen van het aanmeldformulier van de introductieweek, gaat de deelnemer automatisch akkoord met deze volgende voorwaarden. Het is dan ook enkel mogelijk deel te nemen aan de introductieweek wanneer je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

In de algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

  • Deelnemer: nieuwe eerstejaars student of ouderejaars student die deelneemt aan het programma van de introductieweek. Hieronder vallen ook leveranciers van goederen en/of diensten die worden ingehuurd door de organisatie van de introductieweek.
  • Organisatie introductieweek: de organisatie van de introductieweek Unexpected Journey 2020 van Breda University of Applied Sciences;
  • Introductieweek: het volledige programma dat georganiseerd is door de organisatie van de introductieweek tussen de start van de opbouw op 28 augustus 2021 en het einde van het programma op 3 september 2021.
  • Evenemententerrein: de terreinen en/of gebouwen waar activiteiten van de introductieweek plaatsvinden.
  • Evenement: introductieweek Unexpected Journey.

 

 

Artikel 1 – Deelname

1.1          Deelname aan de introductieweek is enkel toegestaan als je volledig toegelaten bent op een van de studies van de domeinen Leisure & Events of Tourism aan Breda University of  Applied Sciences;

1.2        De kosten om deel te nemen aan het introductieprogramma bedragen €50,-. Naast het volledige programma, zal BUas gedurende het introductieprogramma op de campus en in de stad voor een geheel verzorgde lunch en diner zorgen. Verder ontvangen jij en jouw klasgenoten een kennismakingspakket bestaande uit onder andere een eigen introductie shirt en andere leuke extra’s.

1.3          Deelnemers zijn verplicht het introshirt van Unexpected Journey tijdens het programma te dragen;

1.4          Toegang tot de introductieweek is uitsluitend toegestaan bij een geldige aanmelding en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs;

1.5          De deelnemers zullen gedurende de introductieweek als klas begeleid worden door 2 of meerdere ouderejaarsstudenten, Hoppassen genaamd.

1.7          Deelnemers zijn verplicht om aan het programma van de introductieweek deel te blijven nemen. Het is daarom niet toegestaan om de introductieweek te verlaten zonder toestemming van de organisatie. Mocht een deelnemer deze regels niet respecteren, wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan de introductieweek;

1.8          Externe bezoekers worden alleen op uitnodiging of met goedkeuring van de organisatie toegelaten tot de introductie(s). Breda University of Applied Sciences is niet verantwoordelijk diefstal van eigendommen en/of voor fysiek of mentaal letsel naar aanleiding van het bezoek aan Unexpected Journey. Hieronder valt ook schade aan het gehoor van de bezoeker.

 

Artikel 2 – Overeenkomst

Zodra een reservering betaald is en daardoor definitief is, gaat de deelnemer een overeenkomst aan met de organisatie van de introductieweek, waarmee:

2.1          De deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Voeding

Deelnemers die bepaalde allergieën, diëten of andere medische aandoeningen hebben, kunnen dit vooraf aan de organisatie laten weten. Dit wordt gevraagd in het formdesk aanmeldformulier, dat ingevuld dient te worden om deel te mogen nemen aan de introductieweek. Door deze maatregel kunnen wij op specifieke aandoeningen/diëten maaltijden aanbieden. Indien een deelnemer niet doorgeeft welke allergieën en/of diëten hij/zij heeft, zijn de organisatie van de introductieweek en Breda University of Applied Sciences niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen.

 

Artikel 4 – Activiteitlocatie

De introductieweek zal plaatsvinden op de campus van Breda University of Applied Sciences, gevestigd aan de Mgr. Hopmansstraat 2, te Breda. Daar gelden de volgende voorwaarden:

4.1          Het is alleen toegestaan om je te bevinden binnen het evenemententerrein of op de aangewezen locaties. Wanneer je je buiten deze gebieden bevindt, heeft de organisatie van de introductieweek de bevoegdheid om verdere deelname aan de introductieweek te ontzeggen;

4.2          Het is niet toegestaan om openstaande deuren te sluiten of gesloten deuren te openen, zonder aanwijzingen van de organisatie. Dit is met uitzondering van facilitaire voorzieningen;

4.3          Het is niet toegestaan om materialen van de introductieweek, zonder aangeven van de organisatie van de introductieweek, binnen het evenemententerrein te verplaatsen;

4.4          Het is niet toegestaan om op tafels, banken of ander meubilair te klimmen en/of erop te gaan staan;

4.5          Het gebruik van eigen meegebrachte confetti/partypoppers (alle papieren en plastic strooimiddelen) is niet toegestaan om natuurschade te voorkomen. Wanneer een deelnemer wel eigen confetti/partypoppers heeft meegebracht, worden deze door de organisatie ingenomen. Bij het wel gebruiken van eigen meegenomen confetti zullen er sancties volgen, welke worden bepaald door de organisatie van de introductieweek;

 

Artikel 5 – Betalen

Deelnemers schrijven zich individueel in.

5.1          Het totale bedrag dient overgemaakt te worden naar de introductieweek middels een online betaling voorafgaand aan de introductieweek;

5.2          Wanneer het totale bedrag niet betaald wordt voorafgaand aan de introductieweek, geldt de inschrijving als ongeldig en komt de gereserveerde plaats te vervallen.

 

Artikel 6 – Annuleren

6.1        Het is mogelijk om je aanmelding kosteloos te annuleren tot 16 augustus 2021. Na deze datum is het niet meer mogelijk om je bijdrage terug te krijgen mocht je toch je deelname annuleren. Uitzondering is voor de studenten die hun aanmelding bij Breda University of Applied Sciences terugtrekken in Studielink. Zij kunnen tot aan de dag van de introductieweek kosteloos annuleren.

6.2          De organisatie van de introductieweek behoudt zich het recht om de introductieweek te annuleren. Zij bepalen ook wanneer er sprake is van overmacht (zie artikel 9) waardoor de introductieweek wordt geannuleerd. In beide gevallen zal op dat moment geen restitutie van inschrijfgeld plaatsvinden.

 

Artikel 7 – Privacy

7.1          De introductieweek handelt volgens de AVG-wetgeving. Voor meer informatie over de AVG-wetgeving, verwijzen wij je graag door naar de site via de volgende knop: AVG Wetgeving;   

7.2          Partners van Unexpected Journey die toestemming hebben van de organisatie, mogen éénmalig een mail versturen naar deelnemers. De deelnemer kan zelf bepalen in het formdesk aanmeldformulier of hij/zij hiervoor toestemming geeft.

 

Artikel 8 – Te laat komen

Indien de deelnemer te laat arriveert op de afgesproken locatie, zal het oorspronkelijke programma van de introductieweek niet worden aangepast. In de praktijk betekent dit veelal dat te laat komen ten koste gaat van het programma. De deelnemer heeft geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het inschrijfgeeld.

 

Artikel 9 – Overmacht

Onder bepaalde omstandigheden kan wegens redenen van overmacht worden besloten om af te zien van (bepaalde activiteiten binnen) het programma. Indien deze omstandigheden naar het oordeel van de organisatie van de introductieweek, met het oog op de veiligheid, onverantwoord worden bevonden, kan worden besloten dat (de activiteiten binnen) het programma van de introductieweek geannuleerd worden. Er zal geen restitutie van inschrijfgeld plaatsvinden.  Deze regeling strekt zich uit over omstandigheden zoals: sociale onrust, sterk verstoorde openbare orde, wettelijke verboden, lastgeving van autoriteiten, noodverordeningen, terrorisme, extreem weer etc. De organisatie van de introductieweek bepaald in overleg met Breda University of Applied Sciences of er van overmacht sprake is.

 

Artikel 10 – Deelname en uitsluiting

10.1        Opvolgen van instructies

Instructies van organisatoren van de introductieweek dienen met het oog op de veiligheid, orde en programmaverloop te allen tijde te worden opgevolgd door de deelnemers. Indien een deelnemer de instructies weigert op te volgen hebben de organisatoren van de introductieweek het recht de betreffende deelnemer van verdere deelname van de introductieweek uit te sluiten;

10.2        Beoordeling conditie deelnemer

10.2.1.   De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om deel te kunnen nemen aan de introductieweek;

10.2.2.   De organisatie van de introductieweek is gerechtigd een deelnemer (verdere) deelname aan de introductieweek te ontzeggen indien de conditie van de betreffende deelnemer naar het oordeel van de organisatoren van de introductieweek de veiligheid van die deelnemer zelf of anderen in gevaar brengt.

10.3      Alcohol- en/of drugsgebruik

10.3.1     De organisatie van de introductieweek is gerechtigd een deelnemer (verdere) deelname aan de introductieweek te ontzeggen indien de deelnemer in kennelijke staat van dronkenschap verkeert of kennelijk onder invloed van verdovende middelen is. Het gebruik en bezitten van drugs is niet toegestaan. Bij verdenking van het bezit van drugs en/of drugsgebruik behoudt de organisatie van de introductieweek het recht de persoon in kwestie verdere deelname aan de introductieweek te ontzeggen. Dit geldt ook voor (overmatig) alcoholgebruik;

10.3.2    Het is niet toegestaan voor deelnemers jonger dan 18 jaar om alcohol te kopen, te ontvangen en/of te nuttigen. Ook is het verkopen en/of geven van alcohol aan minderjarigen niet toegestaan.

 

Artikel 11 – Verantwoordelijkheid omgeving

Deelnemers verplichten zich respectvol om te gaan met klasgenoten, andere deelnemers, organisatie van de introductieweek en de locatie. De deelnemers spannen zich in om schade aan andere betrokkenen en/of de locatie te allen tijde te voorkomen.

 

Artikel 12 – Schade aan bezittingen/eigendommen, kledij en schoeisel

12.1       Op de locatie hebben deelnemers de mogelijkheid om persoonlijke bezettingen in de tenten achter te laten. Dit is echter volledig op eigen risico van de deelnemer. De organisatie van de introductieweek zal zich inspannen de achtergelaten bezittingen/eigendommen veilig te bewaren. De organisatie van de introductieweek houdt echter geen administratie bij van het ingeleverde, noch accepteert de organisatie van de introductieweek enige aansprakelijkheid voor beschadiging of verdwijning van de in bewaring gegeven zaken.

12.1.1    De organisatie van de introductieweek is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen. Het meebrengen van waardevolle spullen geschiedt geheel op eigen risico. Er zijn geen kluisjes aanwezig. In de klaslokalen is ruimte om persoonlijke bezittingen achter te laten. In geen geval kun je je eigendommen achterlaten op andere plaatsen binnen het evenemententerrein.

12.2       De organisatie van de introductieweek accepteert in geen geval aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van persoonlijke bezittingen of eigendommen. Het dragen of bij zich dragen van sieraden, kettingen, armbandjes, oorbellen, telefoons en dergelijken komt volledig voor risico van de deelnemer;

12.3       Deelnemers dienen gepaste kledij en schoeisel te dragen. De kans op schade aan kleding en schoeisel is voor rekening van de deelnemer;

12.4       De deelnemer verklaart met het accepteren van deze voorwaarden deze risico’s te aanvaarden en te dragen.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid voor schade bij ongevallen

Het deelnemen aan de introductieweek geschiedt geheel op eigen risico. Lichamelijk letsel opgelopen tijdens deelname aan/een bezoek aan de introductieweek kan niet worden verhaald op de organisatie van de introductieweek. Deelname aan de introductieweek is niet geheel vrij van risico’s. De deelnemer dient zich ervan te vergewissen dat schade aan lijf en leden kan ontstaan. De organisatie van de introductieweek stelt alles in het werk dergelijke schade te voorkomen, maar kan het risico op ongevallen onmogelijk elimineren. Wegens de aard van het evenement, is het van het grootste belang dat deelnemers van de introductieweek zich houden aan hetgeen is bepaald in artikel 10.1, om schade aan lijf en leden te voorkomen. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, zijn de organisatie van de introductieweek en Breda University of Applied Sciences niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade die de organisatie van de introductieweek en/of de deelnemers lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren  tijdens het gehele programma, de opbouw en/of de afbouw.

 

Artikel 14 – Schadebepaling

14.1       De deelnemer is jegens de organisatie van de introductieweek aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer, voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend. Dit is bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, schade aan of het verlies van door de organisatie van de introductieweek aan de deelnemer uitgereikte materialen, schade aan (inboedel van) de locatie of schade aan derden waarvoor de organisatoren van de introductieweek aansprakelijk worden gesteld. Breda University of Applied Sciences behoudt zich het recht om schade aan haar eigendommen te verhalen op de aanrichter of de verantwoordelijke daarvan in geval van opzet en/of grove schuld. Hieronder valt ook misbruik van het brandalarm en schade aan brandpreventiemiddelen. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld;

14.2        Breda University of Applied Sciences kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan eigendommen van deelnemers en bezoekers.

 

Artikel 15 – Calamiteiten en noodsituaties

In het geval van een noodsituatie zal het ontruimingsplan/evacuatieplan in werking treden.

15.1       Deelnemers dienen direct dit plan te volgen en instructies van organisatoren van de introductieweek te volgen. Wanneer de deelnemer dit niet doet, zal alle opgelopen schade voor de eigen rekening van de deelnemer zijn, voor zover dit tot zijn of haar rekening kan worden toegeschreven.

15.2       In gevallen waarin een calamiteit zich voordoet, dienen de instructies van zowel BHV-personeel als medewerkers van hulpdiensten te allen tijde worden opgevolgd. De deelnemers zullen daarom altijd waakzaam moeten zijn voor mogelijke situaties die kunnen voorvallen.

15.3       Indien een deelnemer een situatie ziet die kan leiden tot problemen, dient hij of zij dit direct te melden bij een van de medewerkers en/of bij de organisatie.

 

Artikel 16 – Gebruik beeld- en opnamemateriaal

Tijdens de introductieweek kunnen foto’s en films worden opgenomen. De deelnemer verklaart door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, dat hij/zij akkoord gaat met mogelijk gebruik voor marketing en communicatie doeleinden door Breda University of Applied Sciences.

 

Artikel 17 – (Electrisch) roken
De campus van Breda University of Applied Sciences is rookvrij. (Electrisch) roken is enkel toegestaan op de hiervoor aangewezen plekken. De organisatoren van de introductieweek hebben de bevoegdheid om deelnemers die roken op plekken anders dan aangewezen door de organisatie van de introductieweek verdere deelname aan de introductieweek te ontzeggen en te verwijderen van het evenemententerrein. 

 

Artikel 18 – Gebruik rook-, geluids- en lichteffecten

Tijdens het evenement kunnen mogelijk rook- en/of lichteffecten ingezet worden. De deelnemer dient zich hiervan bewust te zijn en gaat hiermee akkoord met alle mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt.